Algemene voorwaarden inschrijving

 • 1. DEFINITIES
 •  
  Algemene contractvoorwaarden van Hair Freak Academy (hierna afgekort HFA) van toepassing op alle opleidingen, cursussen en workshops.

  Alle kappersopleidingen, cursussen en workshops die georganiseerd worden door HFA, zijn professionele opleidingen kapper, onderdelen en technieken van het kappersvak en zijn bestemd voor natuurlijke personen of rechtspersonen die zich het beroep van kapper eigen willen maken via permanente vorming, zich professioneel willen bijscholen of zich willen herscholen.
  Deze door HFA aangeboden opleidingen, cursussen en workshops bereiden voor op een beroep in dienstverband of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandig ondernemer.
   

 • 2. INSCHRIJVEN
 • 2.1 Wie zich inschrijft voor een professionele opleiding, cursus of workshop aan het HFA wordt in de algemene voorwaarden een student genoemd. De student verklaart op het moment van inschrijving meerderjarig te zijn. Indien de student nog niet meerderjarig is, dient deze de toestemming te hebben van diens ouder(s) of voogd dewelke aan HFA wordt overhandigd. Binnen de lessen van HFA is de algemene instructie-, bestuur- en omgangstaal Nederlands. M.a.w. de lessen, de documenten, de schriftelijke en mondelinge communicatie gebeuren in het Nederlands. Wie anderstalig is weet dat het noodzakelijk is om minimaal basiskennis Nederlands te hebben.
  2.2 De studenten kunnen zich online inschrijven via de website www.hairfreakacademy.be. Door de aanvraag tot inschrijving online te versturen verklaart de student deze algemene voorwaarden en het privacybeleid te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk akkoord te gaan en te hebben aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen en workshops die door het HFA worden georganiseerd. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze overeenkomst, inbegrepen zijn accountgegevens, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Ook kan men zich ter plaatse inschrijven.  Enkel hij/zij die is ingeschreven voor een opleiding, cursus of workshop wordt toegelaten tot de leslocatie en de lessen. De leslocatie is dus tijdens de lesuren niet toegankelijk voor derden, tenzij de student werd gevraagd om een model mee te nemen.
  2.3 Een inschrijving voor een opleiding, cursus of workshop is definitief nadat de betaling van het cursusgeld/inschrijvingsgeld online werd doorgevoerd of door directe bankoverschrijving of cash werd voldaan. De directe bankoverschrijving kan gebeuren op ING bankrekening met IBAN-nummer BE11 3350 6615 4248 , BIC/SWIFT-code: BBRUBEBB. Om deel te kunnen nemen aan een opleiding, cursus of workshop dient het overeenstemmende bedrag minstens 3 dagen voor aanvang van de betreffende opleiding, cursus of workshop te zijn ontvangen. De student heeft een bedenktijd van 7 dagen na zijn definitieve inschrijving. Binnen deze periode zal op vraag van de student het inschrijvingsgeld of voorschot integraal teruggestort worden.
   

 • 3. CERTIFICAAT
 • 3.1 De groepslessen, het aantal is afhankelijk van de gekozen opleiding of cursus, zijn heel praktijkgericht.De organisatie van de opleiding, cursus, workshop of activiteit omhelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
  3.2 Geslaagd;
  Een student ontvangt voor  de opleiding of cursus een certificaat als hij/zij deze met succes heeft afgerond.
  3.3 Inhaalles voor de opleiding 15 maanden;
  Een tekort, al dan niet ontstaan door afwezigheid, kan worden weggewerkt door het volgen van een inhaalles. Als de student er voor kiest om de tekorten niet op te halen en dus geen inhaalles te volgen ontvangt hij geen certificaat van de gevolgde opleiding of cursus.

  3.4 Inhaalles voor workshops – opleidingen;
  Een tekort, al dan niet ontstaan door afwezigheid, kan worden weggewerkt door het volgen van een nieuwe workshop – opleiding aan 50% reductie op die welbepaalde workshop – opleiding.

  3.5 Uitgesteld;
  Wanneer na het beëindigen van de opleiding of cursus waaraan de student deelnam, om gelijk welke reden, het inschrijvingsgeld nog niet volledig is volstort of niet alle materialen werden betaald, zal er geen certificatie plaatsvinden tot alle openstaande facturen zijn betaald.
   

 • 4. ANNULEREN –  STOPZETTING – OVERMACHT
 • 4.1 Bij annulering of uitstelling tot 4 weken voor aanvang van de opleiding of cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven, worden administratieve kosten aangerekend ten belope van 50% van het inschrijvingsgeld. Bij annulering of uitstelling korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding of cursus waarvoor werd ingeschreven, zal 75 % van de totale kosten in rekening worden gebracht als administratieve kost en schadevergoeding. Bij annulering of uitstelling korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding of cursus waarvoor werd ingeschreven, wordt het volledige inschrijvingsgeld ingehouden. De vraag om te annuleren of uitstellen dient te gebeuren via e-mail aan info@hairfreakacademy.be of door een aangetekend schrijven aan Hair Freak Academy | Bvba Freaks Tienen & Beauty, stevoortweg 28 bus 2, 3540 Herk-de-Stad. Indien vóór aanvang van de opleiding, cursus of workshop of andere activiteit geen e-mail of aangetekende brief van annulering of uitstellen is ontvangen, is de student het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
  4.2 Een student die aan de opleiding of cursus waarvoor hij heeft ingeschreven is begonnen en, om welke (medische) reden ook, vervroegd wil stoppen heeft geen recht op terugbetaling. De student blijft de lopende maand schuldig. Alsook het inschrijvingsgeld op het ogenblik van annuleren of stopzetting nog niet volledig zou betaald zijn, dient het resterende bedrag integraal te worden betaald.
  4.3 Een student die aan de begonnen opleiding of cursus niet verder kan deelnemen door bewezen overmacht kan vragen om deel te nemen bij een volgende startdatum (dit onder voorbehoud van vrije plaatsen). Bij volledig hernemen betaalt de student 50% van het standaard inschrijvingsgeld, zonder enige korting. Dit kan slechts één keer worden toegepast. De student richt zijn aanvraag samen met het bewijs van overmacht aan info@hairfreakacademy.be of door een aangetekend schrijven aan Hair Freak Academy | Bvba Freaks Tienen & Beauty, stevoortweg 28 bus 2, 3540 Herk-de-Stad.
   

 • 5. BETALING
 • 5.1 Voor de opleiding ‘kapper worden in 15 maanden’ wordt er een inschrijvingsgeld van €499/incl btw aangerekend en een maandelijkse vergoeding van €299/incl btw. Bij deze inschrijving kan men opteren voor een startespakket, dit pakket bestaat uit een professionele haardroger, oefenhoofd, 5 professionele borstels, een knipkam, een vork/punt en ontwarkam en tot slot verdeel klemmen. Hiervoor wordt er een prijs aangerekend van €190. Dit pakket is enkel te verkrijgen bij opstart van de opleiding ‘kapper worden in 15 maanden’. Nadien kan men deze materialen elk afzonder bestellen.

  5.2 Voor alle andere workshops verwijzen we naar onze website.
   

 • 6. BETALINGSVOORWAARDEN
 • 6.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en kunnen periodiek gewijzigd worden. Wanneer de student zich inschrijft, gelden de prijzen zoals op dat moment vermeld op de website en in de bevestigingsmail.
  6.2. Bij niet betaling aan HFA, is de student van rechtswege en dus zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het nog openstaande saldo met een minimum van 50 euro. Bovendien is de student ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 percent per begonnen maand berekend op het openstaande bedrag.
   
  7.DE LESSEN – HET LESMATERIAAL

  7.1 HFA behoudt zich het recht een cursus of opleiding te annuleren of uit te stellen, indien het minimum aantal cursisten niet is bereikt. Wanneer een docent om dwingende reden een les niet zal kunnen verzorgen, zal de les verschuiven naar de eerstvolgende voorziene lesdatum of wordt de les ingehaald op een datum in samenspraak met de hele klasgroep. De student zal telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht van lesuitval.
  6.3 Het lesmateriaal zoals bv. syllabi, oefeningen, instructieboekjes e.a., verkregen in de opleiding, cursus of workshop, mag na afloop behouden blijven voor persoonlijke studie.
   

 • 8. AUTEURSRECHT
 • 8.1 Het is ten strengste verboden om iets van het verkregen lesmateriaal te verkopen of af te staan aan derden. Het auteursrecht (copyright) en het intellectueel eigendomsrecht van het studie-en lesmateriaal (zoals cursussen en didactisch materiaal) berusten bij HFA  en/of bij de docenten en zijn wettelijk en auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden om stukken uit of volledige syllabi en ander lesmateriaal te kopiëren naar andere websites of om deze af te printen en te verspreiden aan derden. Het is ten strengste verboden om stukken of volledige syllabi of ander lesmateriaal te gebruiken in eigen cursussen, boeken of andere publicaties. Niets van deze uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HFA.
  Bij vaststelling van inbreuken hierop worden gerechtelijke stappen ondernomen.
  8.2 Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan het HFA niet aansprakelijkheid gesteld worden voor welke (lichamelijke) schade dan ook die zou rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit enige fout die in de syllabi van een opleiding of cursus zou kunnen voorkomen. Alle informatie in de syllabi is louter informatief naar de praktijklessen toe waarbij gekozen is voor een of meer van de vele werkmethodes.
   

 • 9. KLACHTEN
 • 9.1 Het is bij wet verboden om audio en/of visueel materiaal of smaadschrift te verspreiden via internet, e-mail, GSM,… , en zo de naam en waardigheid van medestudenten, medewerkers van HFA of HFA zelf aan te tasten. Naargelang de aard of de zwaarte van de aantasting, zal HFA de student gerechtelijk laten vervolgen voor beledigingen, smaad of laster waarbij alle kosten die dit met zich meebrengt en de daarop volgende schadevergoeding ten laste van de student zullen vallen.
  9.2 Bij een klacht dient de student contact op te nemen met het administratief kantoor via e-mail aan info@hairfreakacademy.be of door een aangetekend schrijven aan Hair Freak Academy | Bvba Freaks Tienen & Beauty, stevoortweg 28 bus 2, 3540 Herk-de-Stad.
   

 • 10. PRIVACY
 • 10.1 HFA hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de student. De gegevens van een potentiële student of effectieve student worden daarom door HFA op een veilige manier verwerkt en voldoen aan de heersende wetgeving met betrekking tot de privacy. Meer info over het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens vind je terug in ons privacybeleid.
   

 • 11. AANSPRAKELIJKHEID
 • 11.1 Alle prijzen, toelichtingen en voorwaarden die worden genoemd op folders zijn onder voorbehoud van materiële vergissingen. HFA behoudt zich te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in de programmering of inhoud als de omstandigheden dit rechtvaardigen. Ook als HFA een opleiding, een cursus of workshop niet kan uitvoeren door overmacht, heeft HFA het recht deze kosteloos te annuleren of uit te stellen. Op geen enkele wijze kan HFA aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van annulering of uitstellen, of wijzigingen die in het lessenplan of in de inhoud van een opleiding of cursus zijn aangebracht indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.
  11.2 Tijdens alle opleidingen, cursussen en workshops georganiseerd door HFA, zowel direct als indirect, is de student hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, leslokalen, kapsalons waar het onderwijs doorgaat, alsook aan personen, ook indien er geen sprake is van opzet.
  11.3 De student verklaart zich door inschrijving ook akkoord met de disclaimer van de website www.HFA.be. Deze zijn onderaan de website terug te vinden alsook deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.
  11.4 HFA is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de door de instelling, direct of indirect, uitgaande opleidingen, cursussen en workshops en/of andere activiteiten alsook verzendingen. HFA is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade, met inbegrip van elke vorm van lichamelijke schade, die veroorzaakt is door en tijdens of verband houdt met, een deelname aan een opleiding, cursus of workshop of met de organisatie of inhoud van de cursus op zich, behoudens opzet en grove schuld.
  11.5 Indien HFA op enig moment toch aansprakelijk zou zijn voor enige fout, dan zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het aangerekende factuurbedrag voor de betreffende opleiding, cursus of workshop.
   

 • 12. SLOTWOORD
 • De nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. Deze overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Indien er bij geschillen geen minnelijke oplossing tussen Partijen kan worden bereikt, zullen deze worden beslecht voor de rechtbank van Hasselt